unia

Aktualności


Krótki opis projektu i realizacja2019-11-12 20:12 | Admin

ue

Centrum Pielęgnacyjno Rehabilitacyjne „DOM” Bożena Chmielewska realizuje projekt pod
tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej ​w Szydłowie” w ramach Programu
Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
 
ramach:
 
OSI PRIORYTETOWEJ IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
 
DZIAŁANIA 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
PODDZIAŁANIE 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
 
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE RPSW.09.02.03-26-0002/19-00
 
PROJEKT NR RPSW.09.02.03-IZ.00-26-236/19
 
CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Celem Projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług
zdrowotnych, świadczonych w społeczności lokalnej poprzez deinstytucjonalizacje usług
opieki medycznej w zakresie usług świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, w tym
osób starszych w szczególności osób powyżej 65 r. ż, których stan zdrowia nie pozwala na
pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i
pielęgniarskiego. Grupa Docelowa stanowi 90(31M/59K) osób niesamodzielnych, w
szczególności po 65r.ż.,(przewiduje się udział w projekcie minimum 50% osób w wieku 65+)
oraz ich opiekunów faktycznych.
 
GŁÓWNE REZULTATY, KTÓRE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI
REALIZACJI PROJEKTU:
- liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały
utworzone w ramach projektu – 15 szt.
Wskaźniki standardu DDOM:
-  liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – 90 osób
- odsetek osób korzystających z usług DDOM pozytywnie oceniającego funkcjonowanie
DDOM – min.80%
 
GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU:
Wnioskodawca jako podmiot leczniczy oraz osoby korzystające ze wsparcia w DDOM
spełniające kryteria:
-  pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga
wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną,
kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej
niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie
organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
-  pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym
w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia szpitalnego.
 
GŁÓWNE ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W RAMACH
PROJEKTU:
1 Adaptacja obiektu pod działalność DDOM - prace dostosowawcze oraz wyposażenie
2 Organizacja pracy DDOM.
Okres realizacji 30 m-cy od 01.09.2019-28.02.2022. Kwota dofinansowania 1 648 957,13
(milion sześćset czterdzieści osiem dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 13/100, wkład własny
135 458,40 (sto trzydzieści pięć czterysta pięćdziesiąt osiem zł 40/100).
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
1 784 415,53 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
1 648 957,13 zł
Dofinansowanie pochodzi z  następujących źródeł:
a) ze środków europejskich – 1 516 753,20 zł
b) ze środków dotacji celowej – 132 203,93 zł
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 2019-09-01 do 2022-02-28
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, Powiat: Staszowski. Osoby w szczególności
przebywające w w/w obszarze realizacji projektu.
HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:
Okres realizacji projektu od 2019-09-01 do 2022-02-28 obejmie następujące zadania:
Zadanie 1 – Adaptacja obiektu pod działalność DDOM – prace dostosowawcze oraz
wyposażenie w okresie od 1 września do  29 lutego 2020 roku. Zadanie 1 podzielono na dwa
etapy:
Etap 1 - Prowadzenie robót budowlanych – prace dostosowawcze, adaptacyjne pomieszczeń
przeznaczonych bezpośrednio na DDOM w okresie od 1 września do  31 grudnia 2019 r.
Etap 1 – Zakup wyposażenia DDOM w okresie od 1 grudnia do 29 lutego 2020 r.
Zadanie 2 – Organizacja pracy DDOM od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022r.
Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada więc rozpoczęcia świadczenia usług
w ramach DDOM od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022r.
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM:
Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga
wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych
działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia
i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby
niesamodzielnej;
- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub
którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia szpitalnego.
Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65
r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej
opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają
całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane będą pacjentom wymagającym,
ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych
oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale  szpitalnym, którzy w
ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.
Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki
medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. powinni stanowić co najmniej 50% łącznej liczby
pacjentów.
W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać równocześnie 15 pacjentów.
Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej
Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze
wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki
paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału
dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których
podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub
uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i
leczenia uzależnień).
Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do dziennego domu opieki medycznej określa
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dzienny Dom Opieki Medycznej w
Szydłowie.
Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz
karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności
(skala Barthel).
 
Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:
– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
– w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej
Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie
przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni
roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej
rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego
realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W pierwszym miesiącu, pacjenci
przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie,
następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych
świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych
każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.
Czas pracy dziennego domu opieki medycznej
Dzienny dom opieki medycznej funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co
najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zakres świadczeń udzielanych w ramach dziennego domu opieki medycznej
Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i
procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki
medycznej należą:
– opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
– doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
– usprawnianie ruchowe;
– stymulacja procesów poznawczych;
– terapia zajęciowa;
– przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności
od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi w ramach projektu niezbędne
badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.
Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki
medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone
będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy
udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby bezpłatny transport z miejsca
zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.
 
REJESTRACJA
Forma rejestracja: telefonicznie pod nr telefonu 661 099 320, osobiście i przez os. trzecie,
korespondencyjnie na adres Biuro Projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie
oś. Władysława Łokietka 1, 28-225 Szydłów, lub na adres mailowy: b.chmielewska2@wp.pl
Rejestracja odbywa się w sposób ciągłu począwszy od 1 grudnia 2019 roku wg kolejności
przyjętych skierowań: liczy się dzień wpływu do Biura Projektu Dzienny Dom Opieki
Medycznej w Szydłowie (utworzone zostaną 2 listy tj. jedna z os. po 65 r.ż, druga z os. do 65
r.ż, celem spełnienia wymogu, iż pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. stanowić będą co najmniej
50% łącznej liczby pacjentów w DDOM).
W sytuacji w której do projektu przystąpi osoba niepełnosprawna wymagająca szczególnych
usprawnień/rozwiązań w zakresie uczestnictwa zastosowany zostanie MRU.
 
Kryteria rekrutacji:
Kryteria formalne:
Uczestnik projektu (oceniane zero-jedynkowo), musi spełnić wszystkie kryteria:
⎻ ma miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego (weryfikacja na
podstawie oświadczenia)
⎻ w ocenie stanu samodzielności (skala Barthel) uzyskał 40 – 65 punktów weryfikacja
na podstawie skierowania do DDOM oraz karty świadczeniodawcy kierowanego do
DDOM
⎻ ma skierowanie od lekarza rodzinnego lub od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
udzielającego świadczeń w szpitalu w przypadku osób bezpośrednio po leczeniu
szpitalnym.
⎻ nie korzysta ze wsparcia opieki zdrowotnej z zakresu pielęgniarskiej opieki
długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w
warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych
(weryfikacja na podstawie oświadczenia)
⎻ wobec którego podstawowym wskazaniem do objęcia opieką nie jest zaawansowana
choroba psychiczna lub uzależnienie.
 
Kryteria premiujące:
Uczestnik projektu jest:
osobom powyżej 65 roku życia – 5 pkt.
Bezpośrednio po przebytej hospitalizacji – 3 pkt.
któremu w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala (2 pkt.))
który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu staszowskiego
W przypadku takiej samej liczby punktów będzie się liczyć kolejność zgłoszeń
W procesie rekrutacji zostanie uwzględniona zasada równości szans kobiet i mężczyzn i
niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy światopogląd.
Lista rezerwowa potencjalnych uczestników: wg kolejności przyjętych skierowań po
uwzględnieniu listy uczestników projektu-na bieżąco lista uczestników będzie uzupełniana z
list rezerwowych.
 
Dokumenty na podstawie których nastąpi kwalifikacja oraz rekrutacja potencjalnych
uczestników projektu: Skierowanie do DDOM oraz karty oceny stanu klinicznego
sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) .